ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Διαχείριση και υλοποίηση έργων με ίδια μέσα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών «Προμηθέας» ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429:2008


Το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Ε.Σ.Δ.ΕΠ.) αποτελεί τον οδηγό του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας» και εκφράζει την «Δέσμευση της Διοίκησης» στις δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ώστε να εξασφαλίζεται:

 • Τήρηση της Δέσμευσης της Διοίκησης του Φορέα
 • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών, που σχετίζονται με την υλοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών
 • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – Απαιτήσεις»
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πολίτη - ωφελούμενου, ως συνέπεια των ανωτέρω
 • Η διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΣΠΑ 2007-2014).

Το Εγχειρίδιο, περιγράφει τις δομές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας», προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του συστήματος και τη συνεχή εναρμόνισή του με τα κριτήρια που θέτει η Πολιτεία για την διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων, και διανέμεται στο Νόμιμο Εκπρόσωπο, στον Υπεύθυνο του Συστήματος και γενικά στα στελέχη που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πολίτες.


ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Για την υλοποίηση Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας» έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας, το οποίο δεσμεύεται να εφαρμόζει, τεκμηριώνει και διατηρεί ενεργό, μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωσή του.
Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (Σ.Δ.ΕΠ.) είναι δομημένο κατά τρόπο που να διασφαλίζει την εμπρόθεσμη υλοποίηση των Πράξεων, στο προκαθορισμένο κόστος και σύμφωνα με τις τεθείσες ποιοτικές προδιαγραφές, την ορθή αξιοποίηση των πόρων, την άρτια εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και την έγκαιρη ανταπόκριση του στελεχιακού δυναμικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών «Προμηθέας» στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων μερών.


Το Σ.Δ.ΕΠ. έχει σαν στόχο να διασφαλίσει:

 •  Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων
 • Τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
 • Την τήρηση των κανόνων περιβάλλοντος
 • Την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας
 • Την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Τη Βιωσιμότητα –Αποδοτικότητα – Αποτελεσματικότητα των Πράξεων που υλοποιεί
 • Την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων
 • Την πλήρη εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, 1431-2 / 1431-3 (επίπεδο 1). Στο εξής όταν στο Εγχειρίδιο αναφέρεται ο όρος Πράξη, θα σημαίνει Έργο (Προμήθεια/ Υπηρεσία/ Έργο με Ίδια Μέσα) Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.
 • Την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Διαχειριστικών Αρχών.


Σκοπός της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών «Προμηθέας» είναι να εξασφαλίσει διαχρονικότητα, συνεχιζόμενη ανάπτυξη και βελτίωση. Για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζει το Σ.Δ.ΕΠ. και τις παραγωγικές του διεργασίες στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας, τις διαμορφούμενες ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών του Επιμελητηρίου Αθηνών της Πολιτείας γενικότερα.


Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω, ο Φορέας μεριμνά για τη δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος και για την ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, παρακολουθεί τον ετήσιο προγραμματισμό Πράξεων, πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις, διενεργεί περιοδικές ανασκοπήσεις του Συστήματος, και λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεών του.
Δεδομένου ότι κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας» έχει φροντίσει ώστε όλο το εμπλεκόμενο στελεχιακό δυναμικό να είναι ενήμερο για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζεται και να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.


                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ

 

Επιστροφή στην Αρχική

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση (ΤοπΣα) »

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

WEBDESIGN BY