ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Συμμετοχή σε προγράμματα

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Ε.Α.),με βάση την απόφαση 2845/14.12.2015 της Δ.Ε. καλεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην διαδικασία απονομής βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», έως 15/02/2015.

 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία απονομής βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»

 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α σας προσκαλούν στο πολυσυνέδριο την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου, Σάββατο 09 Ιανουαρίου & Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στο ATHENS HILTON.
 
Ευελπιστούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
 

Το πρόγραμμα του πολυσυνεδρίου

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την ανάθεση των υπηρεσιών Διαχειριστή για την υλοποίηση της Δράσης 11 «Συντονισμός και διαχείριση έργου» της Κατηγορίας Δράσεων «348: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπεύθυνου Οικονομικού Αντικειμένου για την υλοποίηση της Δράσης 11 «Συντονισμός και διαχείριση έργου» της Κατηγορίας Δράσεων «348: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ­ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία ταυτότητας του Έργου και Ανάπτυξη Υλικού Προβολής και Δημοσιότητας της Πράξης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ”».

Εγκρίθηκε το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ απο την ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 370.000€.


Συντονιστής φορέας είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και μέλη της σύμπραξης οι φορείς.
• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου
• Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων
• Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε.
• TUV Rheinland Hellas S.A.
• Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC OF ATTIKA)
• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών «Προμηθέας» ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429:2008


Το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Ε.Σ.Δ.ΕΠ.) αποτελεί τον οδηγό του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας» και εκφράζει την «Δέσμευση της Διοίκησης» στις δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ώστε να εξασφαλίζεται:

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

WEBDESIGN BY