ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Ενίσχυση της απασχόλησης & βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα

Στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης της  Περιφέρειας Αττικής, η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας» υλοποιεί  ως συντονιστής εταίρος το έργο με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με προϋπολογισμό 370.000€.

Το πρόγραμμα έχει ως  βασικό στόχο :

 

 • την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σε «πράσινες» δραστηριότητες στους κλάδους:

α) τρόφιμα – ποτά
β) εστίαση
γ) τεχνίτες κατασκευών (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, υαλοτεχνίτες, κλπ)
δ) αυτοκίνηση (συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, σχολές οδηγών)κλπ.

 • την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ατόμων, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στους κλάδους παρέμβασης έτσι όπως υπαγορεύονται από την «πράσινη» οικονομία για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που απορρέουν από τις διαρθρωτικές αλλά και τεχνολογικές αλλαγές
 • την ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση σε καινοτόμες «πράσινες» δραστηριότητες που παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλάδων παρέμβασης
 • τη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της οικονομίας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, διαμέσου πράσινων δραστηριοτήτων αλλά και πράσινων επαγγελμάτων
 • τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης
 • την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης

Το σχέδιο δράσης που κατατέθηκε στην ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής ΑΣ στις 30/9/2013 περιλαμβάνει δράσεις για την:

 • Εκπόνηση Μελετών οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, στη διερεύνηση των αναγκών σε πράσινες δεξιότητες και ειδικότητες, στην  καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών στην Ε.Ε. σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών «πράσινης» οικονομίας, στην ανάπτυξη οδηγού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων «πράσινης» οικονομίας και στην εκπόνηση εγχειριδίων ξενόγλωσσης τεχνικής και επαγγελματικής ορολογίας, στους κλάδους αναφοράς
 • Δικτύωση, με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες, δημιουργία δομής προώθησης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, δικτύωση των ωφελουμένων μεταξύ τους και με την τοπική αγορά, cluster των νέων επιχειρήσεων με στόχο την από κοινού επίλυση προβλημάτων και την αύξηση του επαγγελματισμού των μελών του δικτύου μέσω κοινών δράσεων συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση, με την ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών του στα ΜΜΕ.
 • Συμβουλευτικές - Διαχειριστικές Υπηρεσίες που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του σχεδίου.
 • Κατάρτιση των ωφελουμένων με στόχο την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους παρέμβασης.
 • Πληροφόρηση και  Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση των αναγκών τους, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και εργαστήρια προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Το σύνολο των  ωφελουμένων θα είναι  74 άτομα εκ  των οποίων:

 • 27 άτομα  θα ιδρύουν νέα επιχείρηση
 • 24 άτομα  θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις:
 • 23 άτομα θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα

 

Επιστροφή στην αρχική

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

WEBDESIGN BY